Sự thật không chỉ bị xúc phạm bởi sự dối trá mà còn bởi sự im lặng (Truth is not only violated by falsehood; it may be outraged by silence) Henri Frederic Amiel.Người bi quan luôn nhìn thấy khó khăn trong từng cơ hội, người lạc quan luôn tìm thấy cơ hội trong từng khó khăn - WINSTON CHURCHILL. Kẻ dại đi tìm hạnh phúc nơi xa, Người khôn vun trồng nó ngay dưới chân mình.... JAMES OPPENHEIM . Nếu tình yêu trong tâm của bạn mất đi, và bạn thấy mọi người khác đều là kẻ thù, thì dù bạn có kiến thức, giáo dục hay tiện nghi vật chất nhiều đến mức nào, bạn cũng chỉ có khổ đau và rối rắm. Chúng ta không chỉ được biết đến sự thật nhờ lý lẽ mà còn nhờ cả trái tim. Một ngàn người chặt bỏ nhánh của tội ác cũng không bằng một người biết tấn công vào gốc rễ của nó - Henry David Thoreau. Cứ gieo hạnh phúc trong cánh đồng của người hàng xóm, Bạn sẽ phải ngạc nhiên mà nhận thấy những gì các làn gió sẽ mang lại cho cánh đồng của bạn! J.ST.GELAIS. Đừng để những tranh chấp nhỏ làm tổn thương một thâm tình lớn. Không ai có thể làm tổn thương ta được nếu ta không cho phép - Mahatma Gandhi. Cha là núi, mẹ là sông, làm con hiếu thảo nhớ ơn sinh thành. NHẪN một chút sóng yên gió lặng, Lùi một bước biển rộng trời cao.
Go Back   Diễn đàn Quản Lý Giáo Dục > Thực Tế > Quản lý giáo dục Mầm Non

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài

Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 184

quanvo vẫn chưa có mặt trong diễn đàn quanvo
Senior Member

  #1  
Old 27-02-2008, 03:29 PM

Post Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Cập nhật ngày 24-01-2008 Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
Số tư liệu:02/2008/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành:22-01-2008
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp
giáo viên mầm non
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chøc trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước;
Căn cứ nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
BỘ TRƯỞNG
(đã ký)
Nguyễn Thiện Nhân
Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Hội đồng Quốc gia giáo dục;
- Ban Khoa giáo TƯ;
- Bộ Tư pháp (Cục Ktr VBQPPL)
- Công báo;
- Kiểm toán nhà nước;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VT, Vụ GDMN, Vụ PC.

© www.moet.gov.vn Bo Giao duc - Dao tao
Trả Lời Với Trích Dẫn

Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 184

quanvo vẫn chưa có mặt trong diễn đàn quanvo
Senior Member

  #2  
Old 27-02-2008, 03:31 PM

Post

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/DMTT/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]

Số: 02/2008/QĐ-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/DMTT/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG] Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp
giáo viên mầm non


[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/DMTT/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG]
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chøc trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước;
Căn cứ nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Hội đồng Quốc gia giáo dục;
- Ban Khoa giáo TƯ;
- Bộ Tư pháp (Cục Ktr VBQPPL)
- Công báo;
- Kiểm toán nhà nước;
- Website Chính phủ; Nguyễn Thiện Nhân
- Website Bộ;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VT, Vụ GDMN, Vụ PC.
Trả Lời Với Trích Dẫn

Tham gia ngày: Dec 2007
Bài gởi: 239

PHUONG THAO vẫn chưa có mặt trong diễn đàn PHUONG THAO
Senior Member

  #3  
Old 27-02-2008, 03:41 PM

Post

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/DMTT/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/DMTT/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG] Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02 /2008/QĐ-BGDĐT
ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/DMTT/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG]
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Văn bản này quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non bao gồm: các yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; tiêu chuẩn xếp loại, quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non.
2. Quy định này áp dụng đối với giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân.
Điều 2. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non là hệ thống các yêu cầu cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ năng sư phạm mà giáo viên mầm non cần phải đạt được nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục mầm non.
Điều 3. Mục đích ban hành Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
1. Là cơ sở để xây dựng, đổi mới mục tiêu, nội dung đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non ở các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non.
2. Giúp giáo viên mầm non tự đánh giá năng lực nghề nghiệp, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.
3. Làm cơ sở để đánh giá giáo viên mầm non hằng năm theo Quy chế đánh giá xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, phục vụ công tác quản lý, bồi dưỡng và quy hoạch đội ngũ giáo viên mầm non.
4. Làm cơ sở để đề xuất chế độ, chính sách đối với giáo viên mầm non được đánh giá tốt về năng lực nghề nghiệp.
Điều 4. Lĩnh vực, yêu cầu, tiêu chí của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
1. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (sau đây gọi tắt là Chuẩn) gồm 3 lĩnh vực: phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức và kỹ năng s­ phạm. Mỗi lĩnh vực gồm có 5 yêu cầu.
2. Yêu cầu của Chuẩn là nội dung cơ bản, ®Æc trưng thuộc mỗi lĩnh vực của Chuẩn đòi hỏi người giáo viên phải đạt được để đáp ứng mục tiêu của giáo dục mầm non ở từng giai đoạn. Mỗi yêu cầu gồm có 4 tiêu chí được quy định cụ thể tại các Điều 5, 6, 7 của văn bản này.
3.Tiêu chí của Chuẩn là nội dung cụ thể thuộc mỗi yêu cầu của Chuẩn, thể hiện mét khía cạnh về năng lực nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Chương II
CÁC YÊU CẦU

CñA CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON
Điều 5. Các yêu cầu thuộc lĩnh vực phẩmchất chính trị, đạo đức, lối sống
1.Nhận thức tư tưởng chính trị, thực hiện trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bao gồm các tiêu chí sau:
a.Tham gia học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng, chủ trương chính sách của Nhà nước;
b.Yêu nghề, tận tụy với nghề, sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ;
c.Gi¸o dôc trẻ yêu thương, lễ phép với ông bà, cha mẹ, người lớn tuổi, thân thiện với bạn bè và biết yêu quê hương;
d.Tham gia các hoạt động xây dựng bảo vệ quê hương đất nước góp phần phát triển đời sống kinh tÕ, văn hoá, cộng đồng.
2.ChÊp hµnh pháp luật, chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc. Bao gồm các tiêu chí sau:
a.ChÊp hµnh các quy định của pháp luật, chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña Đảng và Nhµ n­íc;
b.Thực hiện các quy địnhcủa địa phương;
c.Giáo dục trẻ thực hiện các quy định ở trường, lớp, nơi công cộng;
d.VËn ®éng gia ®×nh vµ mäi ng­êi xung quanh chÊp hµnh c¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, c¸c quy ®Þnh cña ®Þa ph­¬ng.
3. Chấp hành các quy định của ngành, quy định của trường, kỷ luật lao động. Gồm các tiêu chí sau:
a.Chấp hành quy định của ngành, quy định của nhà trường;
b.Tham gia đóng góp xây dựngvà thực hiện nội quy hoạt động của nhà trường;
c.Thực hiện các nhiệm vụ được phân công;
d.Chấp hành kỷ luật lao động, chịu trách nhiệm về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở nhóm lớp được phân công.
4. Có đạođức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo; cóý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp. Bao gồm các tiêu chí sau:
a.Sèng trung thực, lành mạnh, giản dị, gương mẫu, được đồng nghiệp, ng­êi dân tín nhiệm và trẻ yêu quý;
b.Tự học, phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, khoẻ mạnh và thường xuyên rèn luyện sức khoẻ;
c.Không có biểu hiện tiêu cực trong cuộc sống, trong chăm sóc, giáo dục trẻ;
d.Không vi phạm các quy định về các hành vi nhà giáo không được làm.
5. Trung thực trong công tác, đoàn kết trong quan hệ với đồng nghiệp; tận tình phục vụ nhân dân và trẻ. Bao gồm các tiêu chí sau:
a.Trung thực trong báo cáo kết quả chăm sóc, giáo dục trẻ và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công;
b.Đoàn kết với mọi thành viên trong trường; có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ;
c.Có thái độ đúng mực và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cha mẹ trẻ em;
d.Chăm sóc, giáo dục trẻ bằng tình thương yêu, sự công bằng và trách nhiệm của một nhà giáo.
Điều 6. Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kiến thức
1. Kiến thức cơ bản về giáo dục mầm non. Bao gồm các tiêu chí sau:
a.Hiểu biết cơ bản về đặc điểm tâm lý, sinh lý trÎ løa tuæi mÇm non;
b.Có kiến thứcvề giáo dụcmầm nonbao gồm giáo dục hoà nhập trẻ tàn tật, khuyết tật;
c.Hiểu biết mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục mầm non;
d.Có kiến thức về đánh giá sự phát triển của trẻ.
2. Kiến thức về chăm sóc sức khoẻ trẻ lứa tuổi mầm non. Bao gồm các tiêu chí sau:
a.Hiểu biết về an toàn, phòng tránh và xử lý ban đầu các tai nạn thường gặp ở trẻ;
b. kiến thức về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ;
c.Hiểu biết về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và giáo dục dinh dưỡng cho trẻ;
d.kiÕn thøc về một số bệnh thường gặp ở trẻ, cách phòng bệnh và xử lý ban đầu.
3. Kiến thức cơ sở chuyên ngành. Bao gồm các tiêu chí sau:
a.Kiến thức về phát triển thể chất;
b.Kiến thức về hoạt động vui chơi;
c.Kiến thức về tạo hình, âm nhạc và văn học;
d.Có kiến thức môi trường tự nhiên, môi trường xã hội và phát triển ngôn ngữ.
4. KiÕn thøc vÒ phương pháp giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non. Bao gồm các tiêu chí sau:
a.Có kiến thức về phương pháp phát triển thể chất cho trẻ;
b.Có kiến thức về phương pháp phát triển tình cảm – xã hội và thẩm mỹ cho trẻ;
c.Có kiến thức về phương pháp tổ chức hoạt động chơi cho trẻ;
d.Có kiến thức về phương pháp phát triển nhận thức và ngôn ngữ cña trẻ.
5.KiÕn thøc phæ th«ng vÒ chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n hãa x· héi liªn quan ®Õn giáo dục mầm non. Bao gồm các tiêu chí sau:
a.Có hiểu biết về chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội và giáo dục của địa phương nơi giáo viên công tác;
b.kiÕn thøc vÒ gi¸o dôc b¶o vÖ m«i tr­êng, giáo dục an toàn giao thông, phßng chèng một số tệ nạn xã hội;
c. kiÕn thøc phæ th«ng vÒ tin häc, ngo¹i ng÷ hoÆc tiÕng d©n téc n¬i gi¸o viªn c«ng t¸c;
d.Có kiến thức sử dụng một số phương tiện nghe nhìn trong giáo dục.
Điều 7. Các yêu cầu thuộc lÜnh vùc kü n¨ng s­ ph¹m
1. Lậpkế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ. Bao gồm các tiêu chí sau:
a.Lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ theo năm học thể hiện mục tiêu và nội dung chăm sóc, giáo dục trẻ của lớp mình phụ trách;
b.Lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ theo tháng, tuần;
c.Lập kế hoạch hoạt động một ngày theo hướng tích hợp, ph¸t huy tính tích cực của trẻ;
d.Lập kế hoạch phối hợp với cha mẹ của trÎ để thực hiện mục tiêu chăm sóc, giáo dục trẻ.
2.Kü n¨ng tæ chøc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng ch¨m sãc søc khoÎ cho trÎ. Bao gồm các tiêu chí sau:
a.Biết tæ chøc môi trường nhóm, lớp đảm bảo vệ sinh và an toàn cho trẻ;
b.Biết tổ chức giấc ngủ, bữa ăn đảm bảo vệ sinh, an toàn cho trẻ;
c.Biết hướng dẫn trẻ rèn luyện một số kỹ năng tự phục vụ;
d.Biết phòng tránh và xử trí ban đầu một số bệnh, tai nạn thường gặp đối với trẻ.
3. Kỹ năng chức các hoạt động giáo dục trÎ. Bao gồm các tiêu chí sau:
a.Biết tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ theo hướng tích hợp, phát huy tính tích cực, sáng tạo của trẻ;
b.Biết tæ chøc m«i tr­êng gi¸o dôc phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña nhãm, líp;
c.Biết sö dụng hiệu quả đồ dùng, đồ chơi (kể cả đồ dùng, đồ chơi tự làm) và các nguyên vật liệu vào việc tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ;
d.Biết quan sát, đánh giá trẻ và có phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ phù hợp.
4.Kỹ năng quản lý lớp học. Bao gồm các tiêu chí sau:
a.§ảm bảo an toàn cho trẻ;
b.Xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý nhóm, lớp gắn với kế hoạch hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ;
c.Quảnvà sử dụng có hiệu quả hồ sơ, sổ sách cá nhân, nhóm, lớp;
d.Sắp xếp, bảo quản đồ dùng, đồ chơi, sản phẩm của trẻ phù hợp với mục đích chăm sóc, giáo dục.
5.Kỹ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh vµ céng ®ång. Bao gåm c¸c tiªu chÝ sau:
a.Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ mét c¸ch gần gũi, tình cảm;
b.Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử với đồng nghiệp mét c¸ch chân tình, cởi mở, thẳng thắn;
c.Gần gũi, tôn trọng và hợp tác trong giao tiếp, ứng xử với cha mẹ trẻ;
d.Giao tiếp, ứng xử với cộng đồng trªn tinh thÇn hợp tác, chia sẻ.
Trả Lời Với Trích Dẫn

Tham gia ngày: Dec 2007
Bài gởi: 239

PHUONG THAO vẫn chưa có mặt trong diễn đàn PHUONG THAO
Senior Member

  #4  
Old 27-02-2008, 03:43 PM

Default Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non (chương Iii Và Iv)

Chương III

TIÊU CHUẨN XẾP LOẠI,
QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN MẦM NON
Điều 8. Tiêu chuẩn xếp loại các tiêu chí, yêu cầu, lĩnh vực của Chuẩn
1.Tiêu chuẩn xếp loại các tiêu chí của Chuẩn
a.Điểm tối đa là 10;
b.Mức độ: Tốt (9 -10); Khá (7 - 8); Trung bình (5 - 6); Kém (dưới 5).
2. Tiêu chuẩn xếp loại các yêu cầu của ChuÈn
a.Điểm tối đa là 40;
b.Mức độ: Tốt (36 - 40); Khá (28 - 35); Trung bình (20 - 27); Kém (dưới 20).
3. Tiêu chuẩn xếp loại các lĩnh vực của Chuẩn.
a. Điểm tối đa là 200;
b. Mức độ: Tốt (180 - 200); Khá (140 - 179); Trung bình (100 - 139); Kém (dưới 100).


Điều 9. Tiêu chuẩn xếp loại chung cuối năm học
1. Loại Xuất sắc: là những giáo viên đạt loại tốt lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức và kỹ năng sư phạm;
2. Loại Khá: là những giáo viên đạt từ loại khá trở lên ở lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức và kỹ năng sư phạm;
3. Loại Trung bình: là những giáo viên đạt từ loại trung bình trở lên ở lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức và kỹ năng sư phạm, trong đó không có lĩnh vực nào xếp dưới loại trung bình;
4. Loại Kém: là những giáo viên có một lĩnh vực xếp loại kém hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau:
a.Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người khác, an toàn tính mạng của trẻ;
b.Xuyên tạc nội dung giáo dục;
c.Ép buộc trÎ học thêm để thu tiền;
d.Nghiện ma tuý hoặc tham gia đánh bạc và các tệ nạn xã hội khác;
e.Vắng mặt không có lý do chính đáng trên 60% tổng số thời lượng học tập bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ hoặc trên 60% các cuộc sinh hoạt chuyên môn định kỳ.
Điều 10. Quy trình đánh giá xếp loại
1. Định kỳ vào cuối năm học, hiệu trưởng nhà trường tiến hành tổ chức đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non. Cụ thể như sau:
a.Căn cứ vào nội dung từng tiêu chí, yêu cầu của Chuẩn, giáo viên tự đánh giá, xếp loại theo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 8, Điều 9 của văn bản này;
b.Tổ chuyên môn và đồng nghiệp tham gia nhận xét, góp ý kiến và ghi kết quả đánh giá vào bản đánh giá, xếp loại của giáo viên.
c.Hiệu trưởng thực hiện đánh giá, xếp loại:
-Xem xét kết quả tự đánh giá, xếp loại của giáo viên và những ý kiến đóng góp của tổ chuyên môn; khi cần thiết có thể tham khảo thông tin phản hồi từ đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng;
-Thông qua tập thể Lãnh đạo nhà trường, đại diện Chi bộ, Công đoàn, Chi đoàn, các tổ trưởng hoặc khối trưởng chuyên môn để đánh giá, xếp loại;
-Trường hợp cần thiết có thể trao đổi với giáo viên trước khi quyết định đánh giá, xếp loại để phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh thực tế của giáo viên;
-Ghi nhận xét, kết quả đánh giá, xếp loại từng lĩnh vực và kết quả đánh giá, xếp loại chung vào bản ®¸nh giá, xếp loại của từng giáo viên;
-Công khai kết quả đánh giá giáo viên trước tập thể nhà trường.

d.Trong trường hợp chưa đồng ý với kết luận của hiệu trưởng, giáo viên có quyền khiếu nại với Hội đồng trường. Nếu vẫn chưa có sự thống nhất, giáo viên có quyÒn khiếu nại để cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.
2. Trong trường hợp giáo viên được đánh giá gần sát víi mức độ tốt, khá hoặc trung bình, việc xem xét nâng mức hay giữ nguyên dựa trên sự phấn đấu của mỗi giáo viên, hiệu trưởng nhà trường quyết định những trường hợp cụ thể và chịu trách nhiệm về quyết định đó.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 11. Trách nhiệm cña sở giáo dục và đào tạo
1. Giám đốc sở giáo dục và đào tạo căn cứ vào Quy định này chỉ đạo tổ chức đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non hằng năm ở địa phương và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non, tham mưu với chính quyền địa phương xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng có hiệu quả đội ngũ giáo viên mầm non của địa phương.
Điều 12. Trách nhiệm của phòng giáo dục và đào tạo
1. Trưởng phòng giáo dục và đào tạo căn cứ vào Quy định này chỉ đạo tổ chức đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non hàng năm ở địa phương và báo cáo kết quả thực hiện về sở giáo dục và đào tạo.
2. Căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên, tham mưu với uỷ ban nhân dân quận, huyện xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng có hiệu quả đội ngũ giáo viên mầm non của địa phương; đề xuất chế độ, chính sách đối với giáo viên mầm non được đánh giá tốt về năng lực nghề nghiệp.
Điều 13. Trách nhiệm của hiệu trưởng nhà trường
1. Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm hướng dẫn giáo viên mầm non, tự đánh giá và tổ chức đánh giá, xếp loại từng giáo viên theo quy định của văn bản này và báo cáo kết quả thực hiện về phòng giáo dục và đào tạo.
2. Căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non, tham mưu với phòng giáo dục và đµo tạo, chính quyền địa phương để có các biện pháp quản lý, bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghề nghiệp đội ngũ giáo viên mầm non của trường.
BỘ TRƯỞNGNguyễn Thiện Nhân
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
Đề thi tốt nghiệp THPT 2011: Theo chuẩn kiến thức, kỹ năng Thanh Thao Quản lý giáo dục Trung Học 0 16-12-2010 06:13 PM
Đừng giết chết ước mơ học tập của sinh viên nghèo! Thanh Thao Quản lý giáo dục Đại Học 0 08-10-2010 12:58 PM
Chuẩn Hiệu Trưởng PHUONG THAO 28/HT/THCS 2 26-03-2010 07:03 PM
Soạn “chuẩn” cho chuẩn đầu ra PHUONG THAO 28/HT/THCS 0 24-03-2010 12:00 PM
Giáo viên dùng gậy đánh chết đồng nghiệp VAN LUONG Tin nóng 0 27-03-2008 09:40 AM


Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:21 PM.


Powered By: QuanLyGiaoDuc.info
Diễn đàn Quản lý Giáo dục © 2007-2014